Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Podmínky zasílání rukopisu

/ Podmínky zasílání rukopisu

Technické požadavky:

Formát: okraje na všech stranách 2,5 cm, řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12
Grafika: Článek musí být zpracován tak, aby bylo zřejmé autorem požadované grafické členění, umístnění tabulek a obrázků.
Pravopis: I když veškeré texty prochází korekturami, redakce požaduje, aby zaslaný rukopis obsahoval základní pravidla textu – tj. celé věty, včetně velkých písmen na začátku vět a interpunkčních znamének, dodržování mezer mezi slovy a opravu základních překlepů pomocí funkce kontrola pravopisu ( ve MS Word dokument: nástroje-jazyk- čeština).

Kategorie rukopisů:

● Přehledné články

 • Téma: k publikaci upřednostňujeme témata s aktuální problematikou a implikacemi pro práci praktického lékaře.
 • Délka článku: max. 5 normostran (bez tabulek a obrázků), při delších textech je možné seriálové rozdělení článků
 • Požadovaný obsah článků:
  • Titulní strana:
   • Název článku,
   • Plné jméno autora/autorů vč. titulů, adresy pracoviště a event. pracovní funkce
   • Korespondenční adresa, telefon a e-mail autora
  • Digitální fotografie autora/autorů
  • Stručné biografické informace o autorovi/autorech – profesní vzdělání, současné zaměstnání a funkce, akademické funkce – do 75 slov na autora.
  • Text - max. do délky 5 stran v požadovaném formátu rukopisu čili normostran (bez tabulek a obrázků). Při delších textech je možné po dohodě rozdělit články do seriálu.
  • Shrnutí pro praxi -klíčové informace, minimum, co by si čtenář měl z článku zapamatovat v rozsahu do 100 slov
  • Přehled literatury maximálně do 10 titulů, odkazy je třeba číslovat podle jejich citací v textu a v seznamu je uvádět podle čísel (ne podle abecedy)
  • 3 otázky pro znalostní test ( u každé otázky 3 odpovědi z nichž 1-3 odpovědi mohou být správné)
  • Obrázky – redakce vítá originální obrázky dokreslující a doplňující článek. Pod „obrázky“ jsou myšleny digitální fotografie, schématické kresby, rentgenové a sonografické snímky apod. Upozorňujeme, že obrázky stažené z internetu mají nízkou kvalitu a jsou těžko reprodukovatelné. Podmínkou publikace je souhlas s převedením vlastnictví (copyright) obrázků na časopis Practicus.
  • Grafy a tabulky – vítáme grafy a tabulky, které buď zpřehledňují a zkracují vlastní text článků nebo jsou nutné k dokreslení popisované problematiky

● Kazuistiky

 • Téma: případ z oblasti primární péče nebo jiný zajímavý případ poučný pro práci praktického lékaře
 • Povinné části kazuistiky:
  • Titulní strana:
   • Název článku,
   • Plné jméno autora/autorů vč. titulů, adresy pracoviště a event. pracovní funkce
   • Korespondenční adresa, telefon a e-mail autora
  • Digitální fotografie autora/autorů
  • Stručné biografické informace o autorovi/autorech – profesní vzdělání, současné zaměstnání a funkce, akademické funkce – do 75 slov na autora
  • Scénář vlastního případu včetně důležitých anamnestických údajů, v délce maximálně 2 stran rukopisu ve výše popsaném formátu
  • Závěr a shrnutí pro praxi
 • Nepovinné části:
  • Možno připojit komentář přizvaného specialisty
  • Výhodou jsou jakékoliv obrázky ilustrující daný případ

● Dopisy redakci

 • Téma: komentáře k publikovaným článkům, nezávislá sdělení týkající se důležitých klinických problémů apod.
 • Délka dopisu: maximálně 2 strany rukopisu ve výše popsaném formátu
 • Povinné součásti dopisu:
  • Plné jméno autora/autorů vč. titulů, adresy pracoviště a event. pracovní funkce
  • S výhodou fotografie autora /autorů

    

Editace textů:
Redakce si vyhrazuje právo na rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí nevyžádaného rukopisu. Dále si vyhrazuje právo na nutnou editaci zaslaných textů. Při závažnějších zásazích do textu (např. zkracování, požadavcích na změnu obsahu) bude pro publikaci požadován předchozí souhlas autora.