Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Autorské honoráře

/ Autorské honoráře

Autorská odměna za vyžádaný odborný článek: 500 Kč/normostranu tj. cca 250 slov, při splnění výše uvedených podmínek pro zasílání rukopisů. Za normostranu je považován vlastní text článku bez titulní strany, bez obrázků a grafů a bez přehledu literatury.

Při zaslání rukopisu, který nebude splňovat "podmínky pro zasílání rukopisu (viz výše)" a přesto bude přijat k publikaci, bude tento honorován ve výši 300 Kč/normostranu.

Autorská odměna za jiné vyžádané rukopisy: 300 - 500 Kč/normostranu.